phone +44 40 8873432 email info@maniva.com
    • en

Правила и условия

Конгрес Инженеринг

ОБЩИ УСЛОВИЯ И ДОГОВОРНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

Конгрес Инженеринг ЕООД работи изцяло в полза на своите клиенти и партньори, предлагайки Комплексни Конферентни Решения.

Конгрес Инженеринг ЕООД приема всички свои поръчки писмено. Фирмата не се ангажира с устни, непотвърдени заявки. След като клиентът/партньорът потвърди писмено съгласуваната оферта, тя се тълкува със силата на договор между страните.

Условията за отказ на поръчка от страна на клиента/партньора са посочени в изготвената оферта. Независимо от обстоятелствата отказването на потвърдена оферта, в деня на ангажимента, следва да бъде заплатена в пълен размер, без значение дали оборудването е доставено или не.

Всяка оферта е с посочен срок на валидност, оферти потвърдени в срок по-къс от 7 (седем) дни преди ангажимента се оскъпяват с 20% от общата сума.

За изготвяне на оферта е необходимо клиента да даде следната информация за съответното мероприятие: дата, локация, начален и краен час на ангажимента, подредба на залата, брой участници, брой и вид на чуждите езици, тематиката на мероприятието, програма, материали – презентации, доклади и други специфични изисквания при необходимост.

Крайната цена посочена в офертата от Конгрес Инженеринг ЕООД включва наем, монтаж/демонтаж на техническото оборудване, техническа поддръжка, преводачески и други услуги, транспортни разходи и разходи понастаняването на служителите. Конгрес Инженеринг ЕООД ще достави, монтира и тества поръчаното оборудване минимум 1 (един) час преди започване на събитието, освен, ако в офертата не е посочено изрично друг срок.

При редовно използване на услугите на Конгрес Инженеринг ЕООД, фирмата, по свое усмотрение, може да предложи сключване на договорни взаимоотношения с клиента/партньора. Такива договорни взаимоотношения могат да включват специални отстъпки или комисионни, преференциални условия и приоритетно приемане на поръчки.

Конгрес Инженеринг ЕООД запазва правото си, едностранно и по свое усмотрение, да прекрати тези взаимоотношения.

Заплащането на услугите на Конгрес Инженеринг ЕООД се извършва авансово, при потвърждаване на предложената оферта, освен ако в офертата/договора не изрично упоменато друго. Наемът на оборудване и предоставените, от Конгрес Инженеринг ЕООД, услуги се заплащат само по банков път по сметка на фирмата срещу издадена данъчна фактура.

Клиентът/партньорът е длъжен да превежда дължимата сума в срок.

При просрочие на плащането над 5 (пет) дена, възложителя дължи наказателни лихви в размер на ОЛП+10 пункта, също така Конгрес Инженеринг ЕООД си запазва правото да начислява допълнителни разходи за пропуснати финансови ползи, както и да прекратява, едностранно, договорни, преференциални и партньорски отношения и условия.

Възникналите въпроси и разногласия се уреждат чрез преки преговори, съгласно нормативните разпоредби.

Отдаване на техническо оборудване под наем

Фирмата работи и предлага под наем собствено професионално оборудване. Клиентите и партньорите на Конгрес Инженеринг ЕООД, наели оборудване от фирмата са длъжни да се грижат за опазването на доставеното оборудване и да го стопанисват добре.

Всяко повредено, вследствие на неправомерно действие или бездействие, от страна на клиента/партньора или неговите гости, оборудване следва да бъде възстановено за сметка на клиента/партньора по пазарни цени. Всяко откраднато по време на предоставянето му за ползване от клиента/партньора или неговите гости оборудване, следва да бъде възстановено за сметка на клиента/партньора по пазарни цени. При предоставяне на техника и оборудване без подсигурена техническа поддръжка от страна на Конгрес Инженеринг ЕООД, то Конгрес Инженеринг ЕООД не носи отговорност за възникнали технически проблеми и неизправности на оборудването. В случаите когато клиента е предвидил комбинация с друго оборудване (непредоставено от Конгрес Инженеринг ЕООД), то задължително трябва да се обслужва от отговарящо за него техническо лице. Конгрес Инженеринг ЕООД не работи с чуждо оборудване, нито поема каквато и да е отговорност за такова.

Поръчка на преводачи за устен и писмен превод

Поръчване на преводачи за устен превод се извършва минимум една седмица преди ангажимента. Поръчката на преводачи се счита за приета и потвърдена, ако тя не бъде отказана в срок от 48 часа преди ангажимента. При отказ в рамките на този срок се заплаща 100% от договорената сума.

За всички преводачески услуги важат следните увеличения на основните цени при работа:

  • над 8 часа дневно 20%
  • в почивни дни и нощем между 22:00 и 6:00 ч. 50%
  • в празнични дни 100%

Забележка: Горните увеличения не се отнасят до услугите писмени преводи, освен в случаите, когато те се извършват на място.