Подобряване на работната среда и условията на труд във фирма „Конгрес Инженеринг“ ЕООД

юни 10, 2018 | congress | Конгрес Инженеринг

Фирма „Конгрес Инженеринг“ ЕООД осъществява проект с наименование: „Подобряване на работната среда и условията на труд във фирма „Конгрес Инженеринг“ ЕООД”.

Номер на договор: C02BG05M9OP001-1.003-2972

Процедура: BG05M9OP001-1.008

Проектът цели подобряване на работната среда в „Конгрес Инженеринг“ ЕООД чрез осигуряване на добри и безопасни условия на труд, както и ефективни и гъвкави форми на организация на труд и управлението на човешки ресурси, което от своя страна се очаква да подобри качеството на работните места и да рефлектира положително върху производителността на труда в предприятието.  Специфични цели са усъвършенстването на организацията на трудовата дейност в „Конгрес Инженеринг“ ЕООД и създаване на предпоставки за повишаване производителността на труда и намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания. Като резултат от проекта ще се въведат иновативни модели за организация на труда, насочени към производителността и опазване на околната среда, ще се повиши ефективността на предлаганите услуги и ще се създадат условия за рационално използване и организация на трудовите, материалните и финансови ресурси.

Проектът предвижда следните дейности:

Дейност 1 – Дейност за организация и управление на проекта,

Дейност 2 – Дейност по информиране и публичност,

Дейност 3 – Разработване, и въвеждане на система за развитие на човешките ресурси,

Дейност 4 – Разработване, адаптиране и въвеждане на Система за контрол на достъпа,

Дейност 5 – Подобряване условията на труд чрез осигуряване на средства за колективна защита – ергономични офис столове за служители във фирмата и заето лице с увреждания,

Дейност 6 – Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд чрез закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло,

Дейност 7 – Обучение на работниците и служителите относно специфичните рискове за здравето, свързани с индивидуалното им работно място и методите и средствата за тяхното ограничаване и предотвратяване,

Дейност 8 – Осигуряване на социални придобивки за служителите в Конгрес Инженеринг ЕООД – текущ ремонт и оборудване на стая за физическа култура и спорт и санитарни помещения.

Изпълнението на проекта ще допринесе за реализирането на основните хоризонтални принципи – равни възможности и недопускане на дискриминация, равенство между половете и устойчиво развитие.

Обща стойност на проекта: 125 580.00 лв.

Начална дата на изпълнение на проекта: 05.06.2017

Крайна дата на изпълнение на проекта: 05.09.2018