Тръжна процедура за избор с ПУБЛИЧНА ПОКАНА

октомври 16, 2020 |by congress | 0 Comments | Конгрес Инженеринг

Конгресинженеринг ЕООД обявава процедура за избор с ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет „Закупуване на:

Светодиоден (LED) екран – 1 брой,

Видео проектор – 6 броя,

Светодиодно (LED) осветително тяло – 10 броя“.

Тръжна документация: ТП№1 КОНГРЕС ЗА ПУБЛ 16102020

KEEP READING

Проект №BG16RFOP002-2.040-0582-C01

февруари 20, 2020 |by congress | 0 Comments | Конгрес Инженеринг

По време на изпълнението на проекта бенефициентът информира обществеността за получената подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

„Конгресинженеринг ЕООД e с предмет на дейност „Други дейности в областта на информационните технологии“ с код по КИД-2008 – 62.09, и е специализиран в предоставяне на услуги по информационно обслужване.

Кандидатът има потребност да отговори на повишеното потребителско търсене при запълнен капацитет за предоставяне на услуги, както и да повиши качеството и конкурентоспособността на услугите си, да разшири позициите си на национални и международни пазари. Предприятието експлоатира морално и физически остарели технологии и оборудване за осъществяване на процесите по предоставяне на услуги, които водят до високи разходи, незадоволително качество на услугите, необходимост от оптимизация на процеса, и липса на достатъчен капацитет за предоставяне на услуги, който да удовлетворява пазарните обеми на търсене.

За да отговори на тези потребности, проектът е насочен към създаване на нов стопански обект в гр. Враца, чрез инвестиции в ДМА при условията на режим „регионална инвестиционна помощ“ съгласно чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) № 651/2014, свързани със създаване на нов стопански обект на Кандидата в гр. Враца, което неминуемо ще доведе и до подобряване на капацитета по предостване на услуги(производствения капацитет) на предприятието. Очакваните резултати по проекта са свързани с повишаване на производителността и конкурентоспособността на предприятието, и увеличаване на експортния му потенциал, чрез постигане на по-висока производителност и увеличаване обема на произведената продукция, оптимизиране на производствения процес, намаляване на производствените разходи на единица продукция, и подобряване на качеството на предлаганите продукти. Проектът е насочен пряко към равнопоставеност и недопускане на дискриминация, както и устойчиво развитие.

Обща стойност: 806 847.00 лв., от които 480 073.96 лв. европейско и 84 718.94 лв. национално съфинансиране.

KEEP READING

Апостолическото поклонничество на папа Франциск в България

май 8, 2019 |by congress | 0 Comments | Конгрес Инженеринг

Апостолическото поклонничество на папа Франциск в България през 2019 г. е второто посещение на глава на Римокатолическата църква в България.

Симултанният превод от италиански към български и английски език, технически осигурен от Конгрес Инженеринг, достигна до над 100 000 000 вярващи, зрители и слушатели на живото излъчване по цял свят. Част от аудио и видео предаването в гр. София и в гр. Раковски, също бе осъществено с техническото съдействие от страна на Конгрес Инженеринг.

Събитието подкрепиха най-добрите компании в наемния сектор на българския пазар.
Конгрес Инженеринг – комплексни конферентни решения.

KEEP READING

Бойко Борисов се срещна с Бенямин Нетаняху във Варна

ноември 3, 2018 |by congress | 0 Comments | Конгрес Инженеринг

Министър–председателят на Израел Бенямин Нетаняху пристигна във Варна на работно посещение по покана на премиера Бойко Борисов.
Официалната делегация бе посрещната в резиденция „Евксиноград“, където бе проведена среща на четири очи между премиерите на България и Държавата Израел.
По време на разговорите бяха обсъдени двустранните отношения в области от взаимен интерес. Премиерите Бойко Борисов, Алексис Ципрас и Виорика Дънчила и президентът на Сърбия Александър Вучич обсъдиха развитието на съвместните инфраструктурни проекти в контекста на свързаността на Балканите.

Поредното събитие от световно значение, отразено от хиляди медии по света и безупречно технически обезпечено от Конгрес Инженеринг ЕООД.

KEEP READING

Подобряване на работната среда и условията на труд във фирма „Конгрес Инженеринг“ ЕООД

юни 10, 2018 |by congress | 0 Comments | Конгрес Инженеринг

Фирма „Конгрес Инженеринг“ ЕООД осъществява проект с наименование: „Подобряване на работната среда и условията на труд във фирма „Конгрес Инженеринг“ ЕООД”.

Номер на договор: C02BG05M9OP001-1.003-2972

Процедура: BG05M9OP001-1.008

Проектът цели подобряване на работната среда в „Конгрес Инженеринг“ ЕООД чрез осигуряване на добри и безопасни условия на труд, както и ефективни и гъвкави форми на организация на труд и управлението на човешки ресурси, което от своя страна се очаква да подобри качеството на работните места и да рефлектира положително върху производителността на труда в предприятието.  Специфични цели са усъвършенстването на организацията на трудовата дейност в „Конгрес Инженеринг“ ЕООД и създаване на предпоставки за повишаване производителността на труда и намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания. Като резултат от проекта ще се въведат иновативни модели за организация на труда, насочени към производителността и опазване на околната среда, ще се повиши ефективността на предлаганите услуги и ще се създадат условия за рационално използване и организация на трудовите, материалните и финансови ресурси.

Проектът предвижда следните дейности:

Дейност 1 – Дейност за организация и управление на проекта,

Дейност 2 – Дейност по информиране и публичност,

Дейност 3 – Разработване, и въвеждане на система за развитие на човешките ресурси,

Дейност 4 – Разработване, адаптиране и въвеждане на Система за контрол на достъпа,

Дейност 5 – Подобряване условията на труд чрез осигуряване на средства за колективна защита – ергономични офис столове за служители във фирмата и заето лице с увреждания,

Дейност 6 – Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд чрез закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло,

Дейност 7 – Обучение на работниците и служителите относно специфичните рискове за здравето, свързани с индивидуалното им работно място и методите и средствата за тяхното ограничаване и предотвратяване,

Дейност 8 – Осигуряване на социални придобивки за служителите в Конгрес Инженеринг ЕООД – текущ ремонт и оборудване на стая за физическа култура и спорт и санитарни помещения.

Изпълнението на проекта ще допринесе за реализирането на основните хоризонтални принципи – равни възможности и недопускане на дискриминация, равенство между половете и устойчиво развитие.

Обща стойност на проекта: 125 580.00 лв.

Начална дата на изпълнение на проекта: 05.06.2017

Крайна дата на изпълнение на проекта: 05.09.2018

KEEP READING

Лидерска среща на върха

март 27, 2018 |by congress | 0 Comments | Конгрес Инженеринг

Лидерска среща на върха, между Европейски съюз и Турция, се проведе в резиденция Евксиноград вчера.

Домакините – българският премиер Бойко Борисов, председателят на ЕК Жан-Клод Юнкер и председателят на ЕС Доналд Туск приеха госта – турския президент Реджеп Ердоган.
Едно събитие със световно медийно отразяване, проведено с техническата подкрепа от Конгрес Инженеринг!

Вижте още

KEEP READING

Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места в „Конгрес Инженеринг“ ЕООД

януари 17, 2018 |by congress | 0 Comments | Конгрес Инженеринг

Фирма „Конгрес Инженеринг“ ЕООД осъществява проект с наименование: „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места в „Конгрес Инженеринг“ ЕООД“

Номер на договор: BG05M9OP001-1.003-2972

Процедура: BG05M9OP0011.003

Проектът цели да създаде по-висока и качествена заетост на безработните и неактивните лица, които попадат в приоритетните целеви групи на процедурата и да интегрира успешно най-уязвимите групи към пазара на труда.Целите на проекта съответстват напълно на целите на ОПРЧР-подобряване качеството на живот на хората в България чрез подобряване на човешкия капитал, постигане на високи нива на заетост,повишаване на предлаганите услуги и засилване на социалното включване.

Проектът предвижда следните дейности:

Дейност 1: Наемане на 10 безработни и/или неактивни лица за период до 12 м.

Дейност 2: Закупуване на оборудване, свързано със създаването на нови работни места

Дейност 3: Сформиране на екип за организация и управление на проекта

Дейност 4: Информиране и публичност.

Чрез изпълнението им ще се подсигури качествена заетост за 10 представители на уязвими социални групи.

С изпълнението на проекта се цели възможността да се разшири комплекса от мерки, насочени към повишаване на заетостта на работната сила в гр. София и в гр. Пловдив.

Обща стойност на проекта: 131 405.60

Начална дата на изпълнение на проекта: 11.04.2017

Крайна дата на изпълнение на проекта: 09.11.2018

KEEP READING

Процедура за избор на изпълнител

август 4, 2017 |by congress | 0 Comments | Конгрес Инженеринг

“Конгрес Инженеринг“ ЕООД обявява процедура за избор на изпълнител с публична покана във връзка с изпълнение на проект:

Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места в „Конгрес Инженеринг“ ЕООД, Договор № BG05M9OP001-1.003-2972-C03, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.

Тръжната документация може да свалите от тук:

Публична покана – 04.08.2017

Приложение 1 – Примерен Образец на оферта_160

Приложение 2 – Примерен Образец на декларация на кандидата по чл53 ал2

Приложение 3 – Изисквания към офертите

Приложение 4 – Техническа спецификация

Приложение 5 – Методика за оценка

Приложение 6 – Примерен Образец на проекто-договор_160

 

KEEP READING

Тиймбилдинг 2016

септември 25, 2016 |by congress | 0 Comments | Конгрес Инженеринг

ПО-СПЛОТЕНИ ОТ ВСЯКОГА

На 10 и 11.09.2016 г., дълбоко във вековната иглолистна гора в полите на красивите Родопи, се проведе поредният тиймбилдинг на Конгрес Инженеринг. Независимо от текущите ангажименти на компанията, присъстваха повече от служителите ѝ. Цялостната организация бе осъществена от самите тях. Организаторите бяха подготвили интересни въпроси и предложения на които трябваше да намерим всички заедно решения. За целта се сформираха групи, активно борещи се за атрактивните награди от JBL.

Тиймбилдинга стана възможен и благодарение на помощта на любезните домакини от Еко хотел Здравец, които ни предоставиха за ползване възстановителен център със закрит басейн и джакузи, сауна и парна баня, солариум, фитнес зала, както и множество релаксиращи процедури и програми. За по-активните, хотела предложи осъществяване на ловни излети в ловното си стопанство. Атракция бе и конната езда в планината от която повечето желаещи се възползваха. Други спортуваха на тенис корта на територията на хотела.

Самото събитие премина в завиден креативен дух, приятелски закачки с много смях, множество изненади и забавления. Вечерта, бе подсилена с вкусна вечеря и богато разнообразие на напитки Партито бе придружено с множество собствени музикални и вокални изпълнения, допълнени с DJ услуги и завидни танцови умения, продължили цяла нощ.

Факт е, че човек прекарва повече от 2/3 от деня си с колеги. Зад всяка успешна компания стои сплотеният екип от същите тези колеги които я съставят. И така вечер, връщайки се у дома, можем с чиста съвест да кажем, че по-голямата част от деня е минала успешно и приятно.

Успехът на всяка компания е винаги сбор от постиженията на нейните служители. Ние знаем, че само високо мотивирани и добре обучени те могат да гарантират високо качество на предлаганите услуги. Ние в Конгрес Инженеринг знаем колко важен е екипа за постигане на добри резултати. За това се стараем да създадем условия за персонално развитие и реализация на всеки член на нашия екип. Ние вярваме, че ако хората харесват това, което работят, те ще работят по-добре. Вярваме и, че ако хората са щастливи от това, което работят, те ще правят щастливи и нашите клиенти.

Толерантност, уважение и сътрудничество са движещите сили в семейството на Конгрес Инженеринг. Ние сме екип от инженери и поети мечтатели, креативни дизайнери и даровити художници, аудио-видео специалисти и музиканти виртуози, предприемчиви търговци и пътешественици, работохолици и спортисти, но всички ние сме хора и ценим индивидуалността и мечтите на всеки един от нас. Ние сме инициатори на промени и създатели на предизвикателства.

KEEP READING

НОВО ПОКОЛЕНИЕ ОБОРУДВАНЕ!

април 20, 2015 |by admin | 0 Comments | Конгрес Инженеринг, Конферентна техника |

Имаме удоволствието, отново, първи да запознаем българския потребител с най-новото от света на професионалните конферентни системи.

Конгрес Инженеринг е официален представител за България на конферентно оборудване от най-висок клас. Тази година отговорно, първи представихме на своите клиенти новата напълно цифрова и достъпна дискусионна система на „гиганта“ Bosch- системата Bosch CCS 1000 D, а вече успешно предлагаме и бижуто в дигиталния свят- безжичната Bosch DICENTIS.

Сега безжичната цифрова дискусионна микрофонна система Bosch DICENTIS е вече в България. Системата от ново поколение се отличава с изключителен дизайн и дискретност и в същото време предлага високо качество на звука и богат набор от функции.

Контрол чрез стандартен браузър или таблет, надеждна комуникация на 2,4GHz и 5 GHz, поддръжка и контрол на автоматична HD камера, вграден 4,3 инчов капацитивен сензорен дисплей, компактен ултра насочен микрофон, до 24 часа работа с едно зареждане, елегантен дизайн и кристален звук и това са само малка част от иновациите, които системата предлага…

Компанията Bosch e световен лидер в производството на професионални конферентни системи и решения, като вече десетки години диктува тенденциите и стандартите в оборудването за конферентни зали, инсталацията на дискусионни и преводачески системи и озвучителна техника.

KEEP READING