Проект №BG16RFOP002-2.040-0582-C01

февруари 20, 2020 | congress | Конгрес Инженеринг

По време на изпълнението на проекта бенефициентът информира обществеността за получената подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

„Конгресинженеринг ЕООД e с предмет на дейност „Други дейности в областта на информационните технологии“ с код по КИД-2008 – 62.09, и е специализиран в предоставяне на услуги по информационно обслужване.

Кандидатът има потребност да отговори на повишеното потребителско търсене при запълнен капацитет за предоставяне на услуги, както и да повиши качеството и конкурентоспособността на услугите си, да разшири позициите си на национални и международни пазари. Предприятието експлоатира морално и физически остарели технологии и оборудване за осъществяване на процесите по предоставяне на услуги, които водят до високи разходи, незадоволително качество на услугите, необходимост от оптимизация на процеса, и липса на достатъчен капацитет за предоставяне на услуги, който да удовлетворява пазарните обеми на търсене.

За да отговори на тези потребности, проектът е насочен към създаване на нов стопански обект в гр. Враца, чрез инвестиции в ДМА при условията на режим „регионална инвестиционна помощ“ съгласно чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) № 651/2014, свързани със създаване на нов стопански обект на Кандидата в гр. Враца, което неминуемо ще доведе и до подобряване на капацитета по предостване на услуги(производствения капацитет) на предприятието. Очакваните резултати по проекта са свързани с повишаване на производителността и конкурентоспособността на предприятието, и увеличаване на експортния му потенциал, чрез постигане на по-висока производителност и увеличаване обема на произведената продукция, оптимизиране на производствения процес, намаляване на производствените разходи на единица продукция, и подобряване на качеството на предлаганите продукти. Проектът е насочен пряко към равнопоставеност и недопускане на дискриминация, както и устойчиво развитие.

Обща стойност: 806 847.00 лв., от които 480 073.96 лв. европейско и 84 718.94 лв. национално съфинансиране.