phone +44 40 8873432 email info@maniva.com
    • en

Преводачески услуги

Организиране на събития

Специализирани професионални преводи

Всяко събитие, изискващо специализиран превод, предполага наличието на специалисти от разнообразни сфери: икономика, технологии, медицина, култура, право, науки. Повече от десет години Конгрес Инженеринг работи с доказани професионални преводачи, като задължително ги подбира така, че специализацията им да съответства на тематиката на мероприятието. Изборът на точния преводач гарантира гладкото протичане на събитието и качествения пренос на информацията към аудиторията. Специализираните преводачи са задължителен и неизменен фактор за успеха на всяко събитие. Компанията предлага професионални преводачи за всички видове устен и писмен превод.

Симултанен превод

Симултанният  превод (наричан още синхронен) е вид устен превод,  който се извършван в момента на говоренето. Обикновено се осъществява от поне двама преводачи, тъй като по своята същност е най-отговорният превод заради напрегнатите условия на работа.  В същото време е  и най-подходящият превод за международни конференции, семинари, симпозиуми и конгреси, PR мероприятия. Симултанният превод позволява говорът да се превежда едновременно на множество езици и е особено подходящ  при многоезични мероприятия, в които  участват представители от различни държави.  Естеството на работа изисква преводачи, обучени за работа със специализираната апаратура, както и наличието на съответната техника – кабини, приемници, микрофони и т.н.

congress_engineering_interpreterСимултанният превод е най-професионалното решение за международни конференции, защото елиминира езиковата бариера. На всеки делегат се предлага комплект от безжичен приемник със  селектор за избор на желания език и слушалки, така че човекът да не се чувства ограничен да се  движи в залата и да участва активно в дискусиите и презентациите.

Конгрес Инженеринг предлага професионални шумоизолирани кабини за симултанен превод и  висококачествена техника, позволяваща превеждане по до 32 канала. Компанията е осигурявала технически множество световни конференции и събития, организирани по изискванията на ЕС и Европейската комисия, като е предоставяла професионални екипи и кабини за трима и повече преводачи.

Консекутивен превод

Този тип превод е известен като превод с изчакване, с други думи, ако едно изказване продължи  5 минути, за преводача също трябва да се предвидят толкова, за да го преведе. Консекутивният превод не изисква специализирана техника, но трябва да се има предвид, че  удължава двойно продължителността на мероприятието. Преводачите могат да бъдат един или двама, в зависимост от естеството на събитието. Консекутивен превод или превод с изчакване се препоръчва за кратки семинари и презентации, бизнес срещи, PR мероприятия и други.

Придружаване

Придружаването по същество не е типичен превод. Това по-скоро е специфична форма на асистиране.  Прилага се най-често при провеждане на големи семинари, свързани с множество срещи или допълнителни дискусии извън залата на събитието, при събития, съпровождани от посещения на конкретни обекти –  производствена зона, историческа забележителност и пр., при професионални обиколки или пътувания, настаняване на чужденци на място, бизнес срещи и подобни ситуации. От придружителя се изискват не само знания на езика, но и познания за мястото, за конкретните обстоятелства,  за интересуващата госта тематика.

Шушутаж

Особен вид симултанен превод, удобен за мероприятия, при които малка група участници не разбират работния език.  В този случай преводачът се намира в непосредствена близост до групата и й превежда шепнешком, за да не пречи на останалите присъстващи. Този вид превод също не изисква специализирана техника, но е важно да се осигурят подходящи микрофони за всички докладчици и делегати, както и  качествено озвучаване на залата.

Писмен превод

Без значение дали става дума за лични или фирмени документи,  бизнес кореспонденция, реклама или специализирани технически, медицински, юридически преводи, в съвременния динамичен и космополитен свят нуждата от писмени преводи е по-голяма от всякога. В динамиката на бизнес средата сроковете за изпълнение стават все по-кратки, а безкомпромисното качество и прецизност са базово  изискване. Именно затова при извършването на писмен превод е изключително важно да бъдат съобразени и най-дребните детайли, за да го получите в срок и с необходимото качество.

Избирането на подходящ преводач е най-важното решение в проект за писмен превод. В зависимост от спецификата на документа преводът може да бъде възложен на лингвист с обща насоченост или на преводач, специалист в определена област, с опит в работата с различни типове текстове и документи.Така може да бъде гарантирано терминологично съответствие дори в много кратки срокове, които много често не предполагат достатъчно време за редакция на документа след това. Качественият писмен превод е гаранцията за успех на Вашия бизнес.

Независимо каква е формата на вашето събитие, Конгрес Инженеринг е в състояние да подсигури професионални преводачи, най-модерно техническо оборудване и висококвалифициран персонал, обслужващ мероприятието. Можете да разчитате на нашите специалисти за професионален съвет и съдействие за цялостната организация.