Процедура за избор на изпълнител

август 4, 2017 | congress | Конгрес Инженеринг

“Конгрес Инженеринг“ ЕООД обявява процедура за избор на изпълнител с публична покана във връзка с изпълнение на проект:

Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места в „Конгрес Инженеринг“ ЕООД, Договор № BG05M9OP001-1.003-2972-C03, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.

Тръжната документация може да свалите от тук:

Публична покана – 04.08.2017

Приложение 1 – Примерен Образец на оферта_160

Приложение 2 – Примерен Образец на декларация на кандидата по чл53 ал2

Приложение 3 – Изисквания към офертите

Приложение 4 – Техническа спецификация

Приложение 5 – Методика за оценка

Приложение 6 – Примерен Образец на проекто-договор_160